מדיניות פרטיות

 

 

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין הגולש לבין מפעיל האתר, המורכב מתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.

 

 1. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת מפעיל האתר עקב השימוש באתר, יוחזקו על ידי מפעיל האתר או על ידי מי מטעמו וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר לגולש להשתמש בשירותים והתכנים השונים המוצעים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • להתאים את התכנים שיוצגו לגולש בעת השימוש באתר;
 • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 • למטרות אבטחה וניתור תקלות.
 1. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של מפעיל האתר והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות גולש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

 1. הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

 

 1. מפעיל האתר ישמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתו לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.

 

 1. הגולש יוכל בכל עת לבקש ממפעיל האתר למחוק או לתקן מידע אשר מסר וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: hendler@gmail.com ומפעיל האתר יפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.

 

 1. 7. מפעיל האתר עלול לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות הגולש והשימוש שהוא עושה באתר באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע  שהגולש מספק למפעיל האתר בעת השארת פרטים ליצירת קשר – שם ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל והנושא עליו הוא רוצה לקבל מידע (ב) נתונים שמפעיל האתר עלול לאסוף על סמך אופן השימוש שהגולש עושה באמצעות האתר (ג) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את הגולש באופן אישי, כמפורט להלן.

 

 1. 8. כאשר הגולש ניגש לאתר, מפעיל האתר אוסף את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המכשיר בו הגולש משתמש לצורך גלישה באתר. כמו כן שהגולש ניגש לאתר, מפעיל האתר משתמש בכלי אנליזה של צד שלישי, כמו Google Analytics, כדי לאסוף באופן אוטומטי מידע מצרפי לגבי מאפייני השימוש שלו באתר.

 

 1. מפעיל האתר והשותפים העסקיים שלועלולים לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהגולש מבקר ו/או גולש באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את אתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שהגולש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא גולש כיצד לפעול.

 

 1. מפעיל האתר עלול להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות הגולש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות הגולש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו וכל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של מפעיל האתר והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.

 

 1. מפעילת האת מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לדין. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט ולכן, מפעיל האתר אינו מתחייב שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והגולש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.

 

 1. מפעיל האתר ימנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס לגולש, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלו ללא אישור מפורש של הגולש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, מפעיל האתר רשאי, אך אינה חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של הגולש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את מפעיל האתר להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין מפעיל האתר.
 • במקרה שמפעיל האתר סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפעילות הקשורה באתר תעבור לגורם אחר, מפעיל האתר יהא רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם שיפעיל את האתר.

 

 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על מפעיל האתר חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעיל האתר בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת הגולש את הסכמתו לקבל ממפעיל האתר ו/או שותפיו העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).הגולש מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. אם הגולש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח למפעיל האתר דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: hendler@gmail.com.

 

 1. גולש יקרה, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

 

 1. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות למפעיל האתר לכתובת הדוא"ל: hendler@gmail.com.

 

ט.ל.ח.