תקנון אתר

מבוא

 • ברוכים הבאים לאתר hendler-md.co.il ("האתר") המופעל על ידי מפעיל האתר כהגדרת מונח זה להלן.
 • האתר מהווה מקור מידע אודות הניתוחים, הטיפולים והשירותים השונים המוצעים על ידי מפעיל האתר ללקוחותיו.
 • גולשים יקרים, תנאי שימוש אלה, יחד עם תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים ביחד הסכם מחייב ביניכם לבין מפעיל האתר ביחס לאתר ("ההסכם"). השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בהסכם. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מההסכם – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.
 • האמור בהסכם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מתייחס כמובן לבני כל המינים באופן שווה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • המידע באתר מוצג לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים בין התכנים כפי שהם מוצגים באתר, לבין המציאות.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 • מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים ומשקיע משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם מפעילת האתר בכתובת הדוא"ל: hendler@gmail.com.
 • מפעיל האתר רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו.

 

הגדרות

למונחים הנזכרים בתנאי שימוש אלה תהיה ההגדרה הקבועה לצידם:

 1. גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר.
 2. מפעיל האתר – ד"ר ישראל הנדלר או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמו.
 3. מידע / תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי מפעילת האתר.
 4. השירותים – הניתוחים, השירותים והטיפולים השונים המוצעים באתר על ידי מפעיל האתר.

 

הגבלת אחריות

 • אתר זה מוצע לשימוש כמות שהוא (as is) – מפעיל האתר לא יישא באחריות ביחס לכל התחייבות או מצג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לתכנים והשירותים באתר.
 • מפעיל האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכותם על התכנים באתר.
 • מפעיל האתר יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, מפעיל האתר לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
 • מידת הזמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים ואלמנטים שונים, כולל תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת אשר מסופקות גם על ידי צדדים שלישיים. גורמים אלה אינם חפים מתקלות. מפעיל האתר לא מבטיח או מתחייב, שהאתר יפעל ללא הפרעה, שגיאה או שיבוש; שיהיה זמין ונגיש בכל עת; שיהיה חסין מפני גישה לא מורשית או נטול שגיאות.
 • תכני האתר עשויים לכלול תיאור אירועים בהם מפעיל האתר ביצע בהצלחה ניתוחים ו/או טיפולים שונים. בעצם שימושו באתר הגולש מצהיר כי ידוע לו כי תוצאות הטיפול ו/או הניתוח תלויות בנסיבות ייחודיות ואינן מיועדות בשום אופן לשמש כתחזית לתוצאות דומות אחרות, ואין בהם כדי להציע כל סוג של הבטחה או התחייבות לתוצאות כלשהן, ואפילו תחת נסיבות דומות.

 

אותיות קטנות

 • הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא רשאי להתקשר עם מפעיל האתר לפי הוראות הסכם זה ולפי כל דין (ב) לא יפר הוראות ההסכם והוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
 • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים. מפעיל האתר לא מפעיל או מפקח על אתרים אלה. בהנחת קישור לאתר מסוים, מפעיל האתר לא מאמץ או תומך בתוכן שלו, ולא מאשר את היותו מדויק, אמין, מקורי, תקף, מהימן או חוקי. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות או חבות בשל נזק שנגרם בעקבות הגישה לאתרי צד שלישי כאמור.
 • למפעיל האתר הזכות שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל גולש והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל האתר על פי דין ו/או הסכם. למפעיל האתר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלו ו/או בכל הסכם ו/או דין.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לתרגם, לכרות מידע או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי וידאו, אודיו וטקסטים, עיצוב וכיוצא בזאת אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מפעיל האתר.
 • מפעיל האתר מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 • מפעיל האתר רשאי לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בלבד זכויות אלה חלות, בין השאר, על כלל הנתונים והתכנים באתר.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • מפעיל האתר והוא בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.
 • כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.
 • הסכם זה, המהווים הסכם מחייב בין מפעיל האתר לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של מפעיל האתר במימוש זכויותיו על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 • על אף האמור בכל דין,  כל תביעה כנגד מפעיל האתר מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.
 • כל ההודעות שישלחו למפעיל האתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 • הודעות למפעילת האתר יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: dr.hendler@gmail.com.

 

 

ט.ל.ח